Skip to main content

Blogg om översättningsbranschen

Ta del av vår kunskap och få en djupgående inblick i olika aspekter och teman som rör översättning och språkbranschen

TEP – så här fungerar det

Den här artikeln beskriver TEP-processen och de olika delar som ingår i den.

Författare: Fred Visnevsky

TEP – så här fungerar det

Vad är TEP? TEP står i översättningsbranschen för ”Translation, Editing och Proofreading”, det vill säga översättning, redigering och korrekturläsning. Processen är en väletablerad branschstandard som säkerställer högsta möjliga översättningskvalitet.

I den här artikeln diskuterar vi TEP, processens huvudsakliga aspekter och varför det är viktigt att välja denna typ av tjänst för era översättningsprojekt om ert mål är få ett resultat som håller hög kvalitet.

TEP-strukturen

Det främsta syftet med TEP är att uppnå högsta möjliga kvalitet på översättningen. För att uppnå detta är hela processen i hög grad standardiserad, och kärnan i varje standardiserad etapp utgörs av en stegvis struktur.

Även om processen kan variera en smula mellan olika projekt, beroende på vilken typ av innehåll som språkteamet arbetar med, är huvudstegen fasta och konsekventa. Varje steg inbegriper olika lingvister som har lite eller ingen direktkommunikation med varandra. På så sätt utesluts alla former av partiskhet inom teamet, innehållet förblir konfidentiellt och kvaliteten påverkas i positiv riktning.

Översättningssteget

Översättningen utgör ungefär 60 procent av hela TEP-processen. Lingvisten som arbetar med innehållet måste vara modersmålstalare av målspråket och ha tidigare erfarenhet av ämnet som projektet gäller. Med hjälp av olika verktyg, som ordlistor och översättningsminnen, översätts texten till målspråket och fokus ligger på terminologi, grammatik, formulering, konsekvens, regionspecifika språkliga konventioner och stil samt andra projektspecifika eller kundspecifika instruktioner eller riktlinjer, exempelvis lagstadgade krav.

Redigeringssteget

Redigeringssteget är oerhört viktigt eftersom det ger form och stil åt den översatta texten och finjusterar den efter de specifikationer som kunden har angett för projektet. Några av de vanligaste typerna av översättningsprojekt är:

  • Direktöversättning – ofta tillämpligt i projekt där målet är att producera en ordagrann omvandling av källtexten till målspråket. Några av de vanligaste direktöversättningsprojekten omfattar tekniska texter eller översättning av medicinskt innehåll.

  • Lokalisering – lokaliseringsprojekt är inriktade på att anpassa källtexten till målspråkets specifika egenskaper och, allra viktigast, med en fokus på regionen där de som talar målspråket som modersmål bor. Dess huvudsakliga syfte är att forma måltexten så att de som talar målspråket uppfattar det som om texten har tagits fram lokalt.

  • Transkreation – transkreationsprojekt fokuserar på att leverera innebörden och budskapet i källtexten på målspråket. Detta innebär ofta att man behöver göra omfattande redigeringar av källinnehållet för att uppnå önskat resultat. Transkreation används ofta i marknadsföringsrelaterade projekt.

Lingvisten som arbetar med redigeringssteget måste, precis som lingvisten som arbetar med översättningen, vara modersmålstalare av målspråket och ha tidigare erfarenhet av ämnet som projektet gäller.

Redigeraren har tillgång till källtexten och har i uppdrag att skapa ett smidigt flyt genom hela texten. Resultatet av redigerarens arbete är en text som är begriplig för målspråksläsaren och som passar in i den ram som kunden har specificerat för projektet.

Structure of TEP

Korrekturläsningssteget

Korrekturläsning kan beskrivas som det sista granskningssteget där huvudfokus ligger på terminologin, budskapet och textens övergripande struktur. Detta steg höjer kvaliteten på hela projektet.

Korrekturläsaren är modersmålstalare av målspråket, men behöver inte nödvändigtvis behärska projektets källspråk. Korrekturläsaren måste snarare ha djupgående kunskaper om översättningsprojektets terminologi, stil och ämne.

Steg med språklig kvalitetssäkring

Det sista kvalitetshöjande steget är språklig kvalitetssäkring (LQA). LQA-teamet ansvarar för att se till att slutresultatet av TEP-processen motsvarar alla tekniska och layoutrelaterade krav för projektet, inklusive korrekt filformat och formatering, numerisk layout och andra aspekter. LQA-teamet använder toppmodern programvara för översättningskvalitetssäkring som åskådliggör den typ av misstag som det mänskliga ögat kan missa.

LQA innefattar också kontroll av följande:

Korrekthet

  • Korrekthetskontrollen innefattar en teknisk jämförelse av käll- och måltexterna med fokus på konsekvent interpunktion, korrekt formatering av numeriskt innehåll, layout och diverse andra aspekter av textformatering.

  • Konsekvenskontroll.

Terminologi

  • Konsekvenskontroll – innefattar kontroll av att kundens terminologi har använts konsekvent mellan källtexten och den översatta måltexten.

Språklig kvalitet

  • Stavningskontroll.

  • Kontroll av interpunktion.

  • Kontroll av landspecifika standarder, som huvudsakligen omfattar faktorer som valutor, mätsystem, datum- och tidsformat osv.

I ovanstående LQA-steg ingår kontroller som utförs av både människor och programvara.

Sammanfattning

TEP-processen är framtagen med ett huvudmål: att uppnå högsta möjliga översättningskvalitet.

Genom att följa och utföra varje steg i TEP-processen kan språktjänstleverantören uppnå högsta möjliga kvalitetsnivå inom översättning och säkerställa fullständig efterlevnad av översättningsbranschstandarden ISO 17100:2015.

Samtliga steg i TEP-processen som diskuteras ovan utgör en del av standardmetoden som språktjänstleverantörer arbetar efter för att producera översättningar av toppkvalitet. Leverantören kan dessutom erbjuda fler språkliga eller lokala granskningsprocesser som höjer översättningskvaliteten ytterligare.

Börja översätta i dag
AD VERBUM ISO Portfolio
ISO 17100:2015

Företag med certifierad översättningskvalitet.

ISO 9001:2015

Företag med certifierat kvalitetssäkringssystem.

ISO 27001:2013

Företag med certifierad informationssäkerhetsstandard.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev