Skip to main content

AD VERBUMS INTEGRITETSPOLICY

I denna integritetspolicy tillhandahåller AD VERBUM SIA, reg.nr 40003597992 med registrerad adress Slokas Street 41A, Riga, LV-1007, Latvia (härefter AD VERBUM), vilken är personuppgiftsansvarig för personen som beskrivs i integritetspolicyn, information om de sätt på vilka AD VERBUM behandlar personuppgifter tillhörande fysiska personer, inklusive skyddandet av uppgifter som AD VERBUM förfogar över. Läs igenom följande noggrant så att du vet hur AD VERBUM behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig och kontaktinformation

 1. Personuppgiftsansvarig är AD VERBUM och dess dotterbolag.
 2. Kontaktinformationen till AD VERBUM i frågor som rör behandling av personuppgifter är e-postadressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Frågor angående behandling av personuppgifter kan ställas genom att använda ovanstående kontaktinformation eller på AD VERBUMS registrerade adress. Förfrågningar som rör utövandet av dina rättigheter kan lämnas i enlighet med paragraf 18 i denna integritetspolicy.

Integritetspolicyns syfte

 1. Syftet med integritetspolicyn är att förse dig (den registrerade) med information om syftena med, omfattningen, skyddet och varaktigheten av behandlingen av personuppgifter vid tillfället för insamling och under behandlingen av dina personuppgifter.

Integritetspolicyns tillämpningsområde

 1. Personuppgifter innefattar all information som handlar om en identifierad eller identifierbar fysisk person.
 2. Genom att förse AD VERBUM med dina personuppgifter intygar du att du helt och hållet samtycker till att AD VERBUM behandlar dina uppgifter i enlighet med denna integritetspolicy samt med tillämplig och bindande lagstiftning i Lettland.
 3. AD VERBUM har hand om integriteten kring och skyddandet av personuppgifter och ser till att efterleva rätten till laglig behandling av personuppgifter i enlighet med följande tillämpliga lagar och förordningar: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (förordningen) samt andra tillämpliga lagar på området integritet och personuppgiftsbehandling.
 4. Integritetspolicyn gäller all behandling av personuppgifter, oaktat den form och/eller miljö i vilken en person tillhandahåller personuppgifter (på AD VERBUMS webbplats, via e-post, i pappersformat eller över telefon) och de företagssystem eller dokumentationsformer som används för att behandla dessa.

Rätt till behandling av personuppgifter (rättslig grund)

 1. Rättslig grund för AD VERBUMS behandling av personuppgifter:
  • Underskrift och fullgörande av ett avtal med en kund, anställd eller tjänsteleverantör.
  • Efterlevnad av skyldigheter enligt externa lagar och förordningar som är bindande för AD VERBUM.
  • Förverkligandet av legitima intressen när det gäller fullgörandet av befintliga skyldigheter (inklusive avtalsplikter) mellan dig och AD VERBUM.

Syften med behandling av personuppgifter

 1. AD VERBUM behandlar personuppgifter i följande syften:
  • För att välja ut anställda och tjänsteleverantörer och upprätta samarbete med dessa.
  • För att tillhandahålla och nyttja tjänster
   • i syfte att identifiera en kund eller tjänsteleverantör
   • i syfte att ta fram och ingå avtal
   • i syfte att tillhandahålla tjänster (fullgöra avtalsplikter)
   • i syfte att tillhandahålla och ombesörja tjänster och verksamhet
   • i syfte att förbättra och utveckla tjänster
   • i syfte att garantera kundservice
   • i syfte att granska och behandla klagomål
   • i syfte att bevara kunder och tjänsteleverantörer, främja lojalitet och utvärdera nöjdhet
   • i syfte att administrera utbetalningar
   • i syfte att kräva in skulder.
  • För verksamhetsplanering och analys
   • i syfte att underhålla och förbättra AD VERBUMS webbplats.
  • För att tillhandahålla information till statliga myndigheter och organ som utför verksamhetsrelaterade aktiviteter i sådana fall och sådan omfattning som gäller enligt externa lagar och förordningar, innefattande förhindrandet och upptäckten av brottslighet relaterad till egendomsskydd (videoövervakning och åtkomstkort till kontorsdörrar).
  • I andra specifika syften som den berörda personen har informerats om skriftligen vid tillfället för tillhandahållandet av relevanta uppgifter till AD VERBUM.

 Skydd av personuppgifter

 1. AD VERBUM vidtar lämpliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig förstörelse, förlust, justering, åtkomst, röjande, användning samt annat olagligt nyttjande.
 2. AD VERBUM behandlar dina personuppgifter med hjälp av modern teknologi och med hänsyn till aktuella integritetshot och organisationsrelaterade, finansrelaterade och tekniska resurser som står till AD VERBUMS förfogande i enlighet med företagets IT- och säkerhetsriktlinjer samt den internationella informationssäkerhetsstandarden ISO 27001:2013.

Kategorier av personuppgiftsmottagare

 1. AD VERBUM lämnar inte ut till tredje part dina personuppgifter eller annan information som erhålls i samband med att du/vi tillhandahåller tjänster eller under ett avtals löptid, inklusive information om mottagna och tillhandahållna tjänster, utom
  • i händelse av att den berörda tredje parten behöver förmedla uppgifter i ett avtal för att kunna fullgöra en lagstadgad plikt eller avtalsmässig skyldighet, till exempel i samband med banktransaktioner eller för att säkerställa tillhandahållandet och mottagandet av tjänster
  • i enlighet med kundens tydliga och uttryckliga samtycke
  • på legitim begäran från personer som finns omnämnda i externa lagar och förordningar i enlighet med lagarnas och förordningarnas fastställda rutiner och omfattning
  • i fall som omnämns i externa lagar och förordningar gällande värnandet av AD VERBUMS juridiska intressen, till exempel vid en rättstvist i domstol eller stämningsansökan hos annan statlig myndighet mot personer som har underminerat AD VERBUMS juridiska intressen.

Lagring av personuppgifter

 1. AD VERBUM lagrar och behandlar dina personuppgifter så länge som minst ett av följande kriterier föreligger:
  • Ett med dig ingånget avtal gäller.
  • En av parterna kan åberopa sina legitima intressen på det sätt som finns föreskrivet i externa lagar och förordningar (till exempel lämna klagomål eller vidta rättslig åtgärd).
  • En av parterna har juridisk skyldighet att lagra uppgifterna.
  • Ditt samtycke till relevant behandling av personuppgifter gäller, såvida det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen av personuppgifter.
 2. AD VERBUM uppdaterar regelbundet personuppgifter baserat på den information du tillhandahåller.
 3. Personuppgifter lagras i enlighet med de arkiveringsrutiner som gäller för AD VERBUMS personalakter och redovisningsdokumentation samt förordningen.

Åtkomst till personuppgifter och personens rättigheter

 1. Du har rätt att ta del av information rörande behandling av dina personuppgifter i enlighet med lagar och förordningar.
 2. I enlighet med lagar och förordningar har du även rätt att begära att AD VERBUM kompletterar, korrigerar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter (inklusive behandlingen av personuppgifter baserat på AD VERBUMS legitima intressen) samt har rätt till uppgiftsportabilitet. Dessa rättigheter är genomdrivbara i den utsträckning som behandlingen av uppgifterna inte är påbjudet för AD VERBUM i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar och i allmänhetens intresse.
 3. Du kan lämna in en begäran om att utöva dina rättigheter
  • skriftligen på AD VERBUMS kontor genom att uppvisa en giltig identitetshandling
  • via e-post genom att underteckna din begäran med en säker elektronisk signatur och skicka den till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
 4. Vid mottagandet av din begäran om att utöva dina rättigheter kommer AD VERBUM att bekräfta din identitet, granska begäran och gå den till mötes i enlighet med lagar och förordningar.
 5. AD VERBUM skickar ett svar på informationsbegäran via rekommenderad post till adressen som finns angiven i begäran eller i e-postmeddelandet, med största möjliga hänsyn till den berörda personens önskade leveransform.
 6. AD VERBUM ser till att följa villkoren för behandling och skyddande av personuppgifter i enlighet med lagar och förordningar och, i händelse av att du har invändningar, vidtar lämpliga åtgärder för att tillmötesgå invändningen. Om detta emellertid skulle misslyckas har du rätt att kontakta tillämplig tillsynsmyndighet, det vill säga Datainspektionen.

Den registrerades samtycke till behandling av personuppgifter och rätt att återkalla det

 1. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter på samma sätt som samtycket gavs, varvid fortsatt behandling av personuppgifter baserat på det tidigare givna samtycket för det särskilda ändamålet inte kommer att fortgå.
 2. Återkallandet av samtycke innebär inte att behandlingen av personuppgifter baserat på andra rättsliga grunder upphör.
 3. Återkallandet av samtycke påverkar inte behandlingen av personuppgifter som sker vid tidpunkten för när samtycket fortfarande är giltigt.

 Övriga villkor

 1. AD VERBUM har rätt att uppdatera integritetspolicyn genom att göra den aktuella versionen tillgänglig och att meddela de personer som berörs av integritetspolicyn om denna.
 2. AD VERBUM sparar tidigare versioner av integritetspolicyn, och dessa finns att tillgå på begäran.