Skip to main content

Översättningsteknologi

Ta reda på mer om den teknik som ligger till grund för den höga kvaliteten på våra översättningar och lokaliseringsprojekt

Översättningsteknologi

Vår översättningsteknologi

Tekniken är nyckeln till att öka hastigheten och effektiviteten i vardagen, och översättnings- och lokaliseringsbranschen är inget undantag.

Datorassisterad översättning – CAT-verktyg

AD VERBUM använder den senaste teknologin på översättningsområdet.

För att leverera översättningar av hög kvalitet använder vi oss av en mängd så kallade CAT-verktyg. CAT-verktyg (efter Computer-Assisted Translation) används för att dela upp källmaterialet i segment (oftast hela meningar).

Genom att arbeta med en segmenterad fil ges deltagarna i projektet behändig åtkomst till källtexten och måltexten sida vid sida. CAT-verktygen innebär dessutom att källtextens layout kan speglas rakt av.

Med CAT-verktygen kan våra team säkerställa fullständiga och korrekta översättningar genom möjligheten att använda sig av översättningsminnen och funktioner för språklig kvalitetssäkring.

Eftersom vi använder de mest ändamålsenliga verktygen för varje projekt och förfogar över vår egen server får vi fullständig kontroll över arbetsflödet och kan lagra kundens uppgifter på tryggast möjliga sätt.

Fördelarna med att använda CAT-verktyg:

 • Översättningsprojekten lagras på vår server tillsammans med översättningsminnena – vilket betyder att frilansarna kan jobba med ett översättningsprojekt utan att behöva spara ner varken materialet eller översättningsminnet lokalt.

 • Programmen har inbyggda kvalitetssäkringsfunktioner som gör det möjligt för översättarna, redigerarna och korrekturläsarna att kontrollera arbetet innan de levererar – allt med några knapptryck.

 • När det gäller brådskande projekt som flera översättare jobbar med samtidigt ger verktygen lingvisterna åtkomst till ett gemensamt översättningsminne, vilket innebär högre konsekvens och en snabbare översättningsprocess.

 • Det översatta innehållet lagras på AD VERBUMS server så att vår personal kan hålla ett öga på förloppet och när som helst få tillgång till översättningarna.

Översättningsminnen (TM)

CAT-verktyg är tätt sammankopplade med så kallade översättningsminnen eller TM (Translation Memory).

Översättningsminnen är, enkelt uttryckt, databaser bestående av segment på källspråket (oftast meningar) med motsvarigheter på målspråket. När översättaren jobbar föreslår översättningsminnet identiska eller liknande matchningar från de delar av källtexten som redan har översatts delvis eller fullständigt.

Varje gång vi inleder ett nytt samarbete med en kund börjar vi konstruera ett översättningsminne i de språkkombinationer som kunden önskar. Allt innehåll vi översätter lagras i dessa översättningsminnen och återanvänds sedan med följande fördelar för kunden:

 • Konsekvens med redan översatt innehåll.

 • Kortare leveranstider.

 • Lägre översättningskostnader.

Om innehållet som ska översättas delvis eller fullständigt matchar redan översatt material från samma kund presenterar översättningsminnet detta innehåll som delvisa (”fuzzy”) eller fullständiga (100% eller CM) matchningar med minnet.

Matchningarna säkerställer hög konsekvens, inte enbart med kundens tidigare översättningar utan också inom själva dokumentet – om det finns innehåll som återkommer flera gånger i källdokumentet känner översättningsminnet av detta och föreslår automatiskt samma översättning som redan har använts.

Även i de fall då det inte finns någon matchning i översättningsminnet kan lingvisten använda så kallad Concordance Search för att hitta enskilda ord, termer eller uttryck som har översatts i tidigare projekt.

Vidare gör CAT-verktygen och översättningsminnen det lättare för oss att hantera eventuella uppdateringar av källtexten när översättningen redan är påbörjad eller avslutad.

Eftersom översättningen av originaldokumentet finns lagrad i översättningsminnet kan vi använda oss av detta för att preliminäröversätta det uppdaterade källdokumentet och identifiera sådant innehåll som matchar originalkällan, respektive innehåll som avviker och därmed behöver korrigeras eller översättas.

I vår blogg kan du läsa mer om hur AD VERBUM använder översättningsminnen för att hjälpa dig få ett försprång över konkurrenterna.

Termlistor

Utöver översättningsminnen använder vi kundspecifika termlistor.

Där översättningsminnen består av fullständiga meningar på käll- och målspråket innehåller termlistor enskilda termer. Termlistor används för att terminologin i olika dokument ska vara konsekvent. Termlistorna sammanställs av våra lingvister i samband med översättningsarbetet och utifrån kundens återkoppling.

Precis som översättningsminnen är termlistorna inbyggda i CAT-verktygen och föreslår automatiskt översättningsekvivalenter för lingvisten under arbetets gång. Termlistorna sammanställs av våra lingvister under översättningsarbetet. Terminologirelaterad återkoppling från kunden införlivas också i översättningsminnena och termlistorna för framtida bruk, vilket säkerställer hög konsekvens.

Språklig kvalitetssäkring (LQA)

För att kontrollera att våra översättningar inte innehåller några tekniska fel använder AD VERBUMS språkliga kvalitetssäkringsavdelning (Language Quality Assurance, LQA) automatiserade kvalitetssäkringsverktyg, så kallade QA-verktyg (efter Quality Assurance). Det rör sig om specialprogram som letar efter fel i översättningarna som kan ha missats av det mänskliga ögat.

Vår LQA-avdelning använder de senaste QA-verktygen för att säkerställa att översättningarna inte innehåller några tekniska felaktigheter. Kontakta oss om du vill ha en fullständig förteckning över de verktyg vi använder oss av.

QA-verktygen gör det möjligt för oss att undvika följande potentiella fel:

 • Stavfel

 • Avvikelser från termlistor

 • Felaktiga siffror

 • Avvikelser i källtext eller måltext på segmentnivå

 • Oöversatt innehåll

 • Uteblivna eller felaktiga taggar som kan påverka målinnehållets formatering

 • Felaktiga decimaltecken eller måttenheter

 • Inkonsekvent interpunktion i källtexten eller måltexten

 • Felaktig eller inkonsekvent interpunktion, exempelvis parenteser eller citationstecken

 • Uteblivna eller extra blanksteg

 • Avvikelser från kundspecifika krav

AD VERBUMS LQA-personal väljer ut det mest ändamålsenliga QA-verktyget för kundens innehåll och använder det för att kontrollera översättningen. Kontrollen resulterar vanligtvis i en QA-rapport som innehåller en lista med potentiella misstag. Lingvisten använder sedan listan för att finjustera översättningen och åtgärda eventuella fel.

Translation Management System (TMS)

Vi använder ett så kallat Translation Management System (TMS) för att effektivisera översättnings- och lokaliseringsprocessen. TMS:et används för att dela in översättningsuppdragen i projekt, tillhandahålla lingvisterna med anvisningar, utföra QA och andra åtgärder samt för att upprätthålla vår databas över lingvister och utfärda samt betala fakturor.

TMS:et har en inbyggd kvalitetsmodul som sparar kundens feedback och håller koll på våra frilansares resultat. TMS:et fungerar som en avancerad och välstrukturerad plattform som används av både AD VERBUMS personal och frilansare.

Skräddarsydda verktyg

För att tillgodose behoven hos vår mångfasetterade kundbas över hela världen använder vi även andra verktyg och plattformar efter kundens behov.

Vill du att vi använder ert skräddarsydda verktyg? Vi kan anpassa vårt arbetsflöde efter det verktyg du vill att vi använder. Har du frågor om verktyg eller program som inte nämns ovan? Vill du få en förteckning över alla program vi använder för att leverera översättningar av hög kvalitet? Kontakta oss så hittar vi rätt lösning för dig.

Börja översätta i dag
AD VERBUM ISO Portfolio
ISO 17100:2015

Företag med certifierad översättningskvalitet.

ISO 9001:2015

Företag med certifierat kvalitetssäkringssystem.

ISO 27001:2013

Företag med certifierad informationssäkerhetsstandard.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev