Skip to main content
Är era översättare modersmålstalare?

Ja, alla våra översättare är modersmålstalare. Vi arbetar uteslutande med modersmålstalare av målspråket som har bevisad erfarenhet inom sina ämnesområden och som har klarat samtliga av AD VERBUMS kvalifikationstester. Vi har arbetat med våra språkteam i flera år.

Kan ni hantera mycket specifika texter?

Ja, det mesta av det material som AD VERBUM översätter är ämnesspecifikt. Vi översätter sällan allmänna eller enkla texter. Vi har språkliga expertteam och ämnesexperter på de områden som vi är specialiserade inom och på alla språk vi erbjuder.

Kan ni leverera med kort varsel?

Ja, AD VERBUM har möjlighet att låta flera lingvistteam arbeta på ett och samma projekt samtidigt för att kunna leverera med kort varsel. Dessutom använder vi branschspecifik översättningsprogramvara som skyndar på vårt interna arbetsflöde.

Prissättning

Vilken är den största skillnaden mellan prisuppläggen STANDARD, EKONOMI och PREMIUM?

PREMIUM garanterar högsta kvalitet, eftersom upplägget består av tre språkliga steg: översättning, redigering och korrekturläsning. Det innebär att materialet passerar tre par ögon och att varje steg utförs av en oberoende modersmålstalare av målspråket. PREMIUM lämpar sig väl för webbplatser, marknadsföringsmaterial och annat innehåll med stor exponering.

EKONOMI inkluderar översättning och korrekturläsning, det vill säga två par ögon. Båda stegen utförs av en modersmålstalare av målspråket. Redigering ingår inte.

STANDARD inkluderar varken redigering eller korrekturläsning, utan enbart översättning. Materialet granskas inte av någon annan lingvist än översättaren.

Gäller samma pris för alla språk eller varierar det?

Priserna beror på språkkombinationen, levnadsstandarden i de länder där lingvisterna bor, materialets komplexitet, ämnesområdet och hur brådskande projektet är.

Hur fungerar volymrabatt?

Vi erbjuder rabatt när stora materialvolymer ska översättas och/eller baserat på antal språkkombinationer per beställning.

Kontakta oss för mer information.

Tekniska frågor

Vad är DTP?

DTP står för Desktop Publishing, och är den process som omger framtagandet av dokument med hjälp av specialiserad programvara. PDF är det vanligaste filformatet.

Varför behöver jag betala för DTP?

DTP är nödvändigt för att säkerställa att den översatta produkten har samma formatering, layout och bildkvalitet som originalmaterialet när detta är framtaget i särskild DTP-programvara. DTP är en separat tjänst som utförs av frilansande grafiska formgivare, inte översättare. Om källmaterialet är framtaget med hjälp av ett visst DTP-program måste samma program användas för att formge översättningen.

Jag har en PDF-fil. Varför måste jag ha källfilerna i original, och varför kostar det mer om jag inte har det?

Med hjälp av originalfilerna kan vårt team ta fram ett dokument som har samma layout, formatering och bildkvalitet som källan. Att använda DTP-programvara för att återskapa innehållet från grunden är dyrare än att använda originalfilerna. Det tar längre tid och slutresultatet blir inte alltid en hundraprocentig återgivning av källan.

Vad är LSO?

LSO står för Linguistic Sign-Off och är en slutgiltig kvalitetsgranskning som utförs av lingvisten. I samband med detta går lingvisten igenom det översatta materialet i dess slutliga form, exempelvis i PDF-format. Steget utförs vanligtvis efter DTP-steget och är nödvändigt för att säkerställa att slutkvaliteten håller godtagbar nivå.

Vad innebär stöd för översättningsminnen?

Översättningsminnen är databaser bestående av innehåll på käll- och målspråken. Översättningsminnen uppdateras i samband med varje nytt översättningsprojekt åt en kund. Innehåll som redan har översatts åt kunden matchas med översättningsminnet, vilket har följande fördelar: 1) konsekvens med redan översatt innehåll, 2) kortare leveranstider och 3) lägre översättningskostnader.

Vilken function fyller lokaliseringssamordning (Localization Engineering)?

Localization Engineering kallas den process som iordningställer kundens innehåll för översättning med CAT-verktyg, uppdaterar termlistor och översättningsminnen samt bistår projektledarna och lingvistteamen med översättningens tekniska sidor.

Hur skyddar ni kundernas uppgifter?

Vi lagrar personliga och känsliga kunduppgifter i överensstämmelse med ISO 27001:2013 och GDPR (allmänna dataskyddsförordningen). Vi äger själva vår kontorsbyggnad, vilket innebär att vi kan garantera att kund- och projektrelaterade uppgifter förvaras säkert och konfidentiellt, bland annat genom kameraövervakning dygnet runt och andra informationssäkerhetsåtgärder. Kundernas uppgifter lagras på kontoret i vår moderna serversal.

Är ni ISO-certifierade?

AD VERBUM innehar tre ISO-certifikat: ISO 9001, ISO 17100 och ISO 27001.

Vad är teknisk LQA och varför behövs det om texten redan har översatts, korrekturlästs (och redigerats)?

För att kontrollera att våra översättningar inte innehåller några tekniska fel använder AD VERBUMS språkliga kvalitetssäkringsavdelning vissa automatiserade kvalitetssäkringsverktyg. Det rör sig om specialprogram som letar efter fel i översättningarna som kan ha missats av det mänskliga ögat.

Vad är teknisk rådgivning?

Vi ger dig rådgivning när det gäller vilka arbetssätt, översättningsprogram och vilken översättningsteknologi som lämpar sig bäst för dina ändamål. Det kan handla om huruvida du bör använda skräddarsydda plattformar, hur redan översatt material bör hanteras eller andra projektspecifika spörsmål.

Vilka filformat arbetar ni oftast med?
 • DOC
 • DOCX
 • RTF
 • XLS
 • XLSX
 • PPT
 • PPTX
 • TXT
 • ODT
 • XML
 • IDML
 • MIF
 • PDF
 • AI
 • PUB
 • HTML
 • SVG
 • XLF
 • XLIFF
 • SRT
 • PO
 • YML

Om språkliga processer

Hur kan jag bli en del av AD VERBUMS team?

Du behöver skicka in relevant dokumentation till AD VERBUMS leverantörsavdelning och måste genomgå våra språktester. Vi kommer därefter att utvärdera dig utifrån faktorer som akademisk bakgrund, erfarenhet och språklig förmåga. Vi vägleder dig sedan genom processen att bli en del av oss.

Hur hanterar jag projekt från AD VERBUM?

AD VERBUM hanterar alla översättningsprojekt med hjälp av vårt Translation Management System (TMS). När du har blivit godtagen som leverantör kommer vi att tillhandahålla inloggningsuppgifter och annan relevant information för att du ska kunna börja arbeta tillsammans med oss.

Måste jag använda CAT-verktyg för att kunna arbeta med AD VERBUM?

Ja, du behöver använda CAT-verktyg för att kunna arbeta som leverantör till AD VERBUM. Vi använder oss dessutom av en särskild CAT-baserad matris när du blir en del av teamet.

Måste jag köpa en licens för att kunna använda de CAT-verktyg ni vill att jag använder?

Vi tillhandahåller licenser till de CAT-verktyg vi använder oss av och förser dig med den information du behöver för att kunna arbeta med verktygen.

Inloggningsuppgifterna till CAT-verktyget/TMS:et fungerar inte. Vad ska jag göra?

Kontakta omedelbart AD VERBUMS projektledare eller leverantörsavdelning. Vi kommer att undersöka felet och hjälpa dig.

I projektanvisningarna till en uppgift i Microsoft Word står det att jag ska använda ett visst användarnamn. Hur ändrar jag användarnamn?

Öppna Microsoft Word och gå till Arkiv > Alternativ > Allmänt. Under Anpassa din kopia av Microsoft Office skriver du in användarnamnet du vill använda och klickar på OK.

Jobbförfrågningar som skickas ut av era projektledare hamnar i min skräppost så att jag missar dem. Vad ska jag göra?

Lägg till vår domän som en betrodd domän i dina e-postinställningar, så att e-postmeddelanden från oss inte registreras som skräppost. Hur du går tillväga för att göra detta beror på vilken e-postleverantör du har. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Hur fakturerar jag projekt som jag har utfört åt AD VERBUM?

Gällande betalningsvillkor och fakturering bör du konsultera den interna dokumentation och de avtal som du har fått från AD VERBUM. Kontakta leverantörsavdelningen om du har andra frågor.

Erbjuder AD VERBUM praktikplatser?

Ja, vi erbjuder praktikplatser. Kontakta AD VERBUMS leverantörsavdelning om du vill ha mer information.

Börja översätta i dag
AD VERBUM ISO Portfolio
ISO 17100:2015

Företag med certifierad översättningskvalitet.

ISO 9001:2015

Företag med certifierat kvalitetssäkringssystem.

ISO 27001:2013

Företag med certifierad informationssäkerhetsstandard.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev